menu>

Olejei smary

Częścimotoryzacyjne

Odbiór zużytycholejów i smarówOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Maluśki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Krzysztof Maluśki ul. Poznańska 73, 64-000 Kościan email: biuro@maluski.pl tel. 65 5127208.


2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.

• dla zawarcia i wykonania umowy oraz jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust.1 b RODO),

• wystawiania i przechowywania faktur (art. 6 ust. 1 c RODO)

• dla celów podatkowych,

• w celach analitycznych dla lepszego doboru i optymalizacji naszych produktów (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, (art. 6 ust.1 lit f RODO), a także dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

• w celu badania satysfakcji klienta będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy).

3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

4. Zgodnie z RODO w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. opisanych powyżej.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

8. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę (w tym miejscu trzeba też wskazać inne podmioty, którym będą powierzane do przetwarzania dane osobowe tzw. procesorzy lub do których dane osobowe trafią) innym organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

9. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

P. H. U. KRZYSZTOF MALUŚKI UL. Poznańska 73, 64-000 Kościantel. 065/ 511 73 64
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe